شربت به لیمو و سکنجبین

مقدار یک کیلو            

 قیمت 10000

به لیمو پاد تولید شده از بهترین کیفیت لیمو که مستقیما توسط  کارخانه آبگیری شده همراه با میوه به با کیفیت بالا تولید میشود.

داشتن مشتریان وفادار گواه این کیفیت است.

با ما همراه باشید.

سکنجبین پاد را امتحان کنید. تولید شده از سرکه میوه 

طعم و کیفیت به لیمو و سکنجبین خانگی